Leasing a daňové odpisy po 1.1.2012

Síce na druhý pokus, ale podarilo sa. Daňová výnimka, unikátny tretí spôsob odpisovania, ktorý sa vzťahoval na majetok obstaraný leasingom, 1. januára 2012 skončil. Majetok, nakúpený po tomto dátume, už možno odpisovať len jedným z 2 klasických spôsobov odpisovania.

Pripomeňme si, ako to bolo doteraz – teda do 31. decembra 2011:

 

(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

 

Doba odpisovania teda nezávisela od odpisovej skupiny, ale od počtu mesiacov splácania leasingu. Auto – najčastejší predmet leasingovania – sa tak odpisovalo napr. 3 roky namiesto 4 rokov, čo možno znamenalo daňovú výhodu, pre ekonómov však komplikovalo a zneprehliadňovalo prácu a celú evidenciu majetku. Daňové odpisy sa počítali na ročnej báze, no leasingové daňové odpisy na báze mesačnej.

 

Stav po 1. januári 2012:

 

(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpíše daňovník počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ods. 1 do výšky vstupnej ceny podľa § 25 spôsobom podľa § 27 alebo 28. Hmotný majetok nadobudnutý postúpením zmluvy o finančnom prenájme odpisuje nový nájomca počas celej doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 do výšky jeho vstupnej ceny, pričom vstupnou cenou u nového nájomcu sa rozumie výška nesplatenej istiny vrátane finančného vyrovnania uhradeného pôvodnému nájomcovi a odstupného uhradeného pôvodnému nájomcovi

 

Majetok obstaraný leasingom sa teda bude odpisovať buď rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom. Zvoliť sa dá spôsob, ktorý je pre firmu výhodnejší alebo jednoduchší.

 

No aj pre tieto nastala zmena: daňovo sa od nového roka neodpisuje na ročnej báze, ale mesačne. Ročný odpis teda závisí od počtu mesiacov používania majetku v každom roku.

 

Príklad:

 

Automobil sa zaradil do majetku v 1. marca 2012 vo vstupnej cene 8 000 EUR. Odpisuje sa rovnomerne.

 

Daňové odpisy po starom (teda v prípade, ak by bol automobil zaradený do 31.12.2011)

 

RokOdpis
20122 000 EUR
20132 000 EUR
20142 000 EUR
20152 000 EUR

 

Daňové odpisy po novom – teda po 1.1.2012:

 

RokOdpis
2012(od 1.3.2012 do 31.12.2012) 8 000 / 12 x 10 = 1667 EUR
20132 000 EUR
20142 000 EUR
20152 000 EUR
2016(od 1.1.2016 do 31.1.2016) = 2 000 / 12 * 2 = 333 EUR

 

Samozrejme aj v tomto prípade platia prechodné ustanovenia: majetok obstaraný leasingom do 31. decembra 2011 sa doodpisuje pôvodným spôsobom, aj keď by malo ísť o ďalších niekoľko rokov. Novým spôsobom sa začne odpisovať až majetok obstaraný leasingom po 1. januári 2012.

 

 

Doplnenie 06.03.2012:

 

Lobing lízingoviek alebo snaživosť úradníkov na ministerstve? Vyššieuvedený text týkajúci sa odpisovania lízingu už v tejto chvíli neplatí a vďaka diskusnému príspevku som sa relatívne neskôr dozvedel fakt, po ktorom hovorím len “uff”. Pár týždňov po spustení vyššie popísanej zmeny sa nenápadne resp. až nápadne skrytou novelou zákona o dani z príjmov zmenilo lízingové odpisovanie späť na stav pred 1.1.2012. Novelizácia lízingového odpisovania bola prepašovaná do novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy – teda tam, kde by ju firemný ekonóm veru nehľadal.

 

Takže stav lízingového odpisovania po 1.3.2012 – podľa všetkého v pôvodnom znení:

 

(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu 1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

 

Odpisovanie majetku obstaraného lízingom bude podľa všetkého prebiehať týmto spôsobom:

 

  • do 31.12.2011 – pôvodným spôsobom
  • od 1.1.2012 do 29.2.2012 – novým, hoci v tejto chvíli už neplatným spôsobom
  • od 1.3.2012 – pôvodným, t.j. staronovým spôsobom

 

Zhodou okolností zaraďujem do majetku a odpisujem lízingy obstarané vo všetkých troch obdobiach. Za vzniknuté komplikácie ďakujeme:)

 

Pozn.: rovnomerné a zrýchlené odpisy po novom – teda na mesačnej báze – ostávajú tak, ako som vysvetlil na príklade.

 

Leasing je vo väčšine firiem bežným spôsobom obstarania majetku, no z hľadiska účtovníctva a daní ide o jednu z najzložitejších oblastí. Počas samotného leasingového vzťahu nastáva mnoho situácií, ktoré majú svoje daňové a účtovné súvislosti. Leasingu sa preto budem ešte určite venovať. Ubezpečte sa, že Vám žiadny nový článok na blogu neujde.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This