Predaj firemného auta: daň z príjmov, DPH, zostatková cena (a na čo všetko vlastne nezabudnúť)

Automobil je snáď najobľúbenejším majetkom ako aj zdrojom nákladov malých firiem. V súvislosti s tým, čo sa dá pri ňom uplatniť v nákladoch, padá často kvantum otázok. Autá sa do firiem však nielen kupujú, ale aj predávajú – a to podobne často. Mám však pocit, že pri predaji, resp. vyradení auta predajom je toho na firmu viac, ako pri jeho nákupe. Dnes teda môj stručný prehľad a jedna prípadová štúdia predaja auta z praxe.

Zostatková cena: účtovná aj daňová. Treba sa s nimi pohrať

Auto sa vo väčšine prípadov – vzhľadom na cenu a používanie – nedostáva do nákladov jednorazovo, ale postupne prostredníctvom mesačných a ročných odpisov. Na úvod sa teda nastavia nejaké odpisy: účtovné podľa predpokladaného používania, daňové podľa zákona o dani z príjmov (v súčasnosti iba rovnomerné s dobou odpisovania 4 roky). V praxi malých firiem sa – aj napriek nesúhlasnému názoru mnohých odborníkov – pre jednoduchosť nastavujú obe línie odpisov často zhodne, tj účtovné podľa daňových, čo ešte umocnila zmena uplatňovania daňových odpisov z ročnej na mesačnú bázu.

Podnikateľ Karol kúpil v marci 2013 osobné auto v cene 10 000 EUR + DPH 2 000 EUR. V septembri 2015 ho však predal v predajnej cene 5 000 EUR plus 1 000 EUR DPH.

V marci 2013 auto zaradil do firemného majetku v cene 10 000 EUR (nákupná cena plus ostatné súvisiace náklady, napr. poplatky). DPH 2 000 EUR si jednorazovo odpočítal od DPH zo svojich obchodov “na výstupe” v daňovom priznaní k DPH za marec 2013, resp. za I. štvrťrok 2013.

Účtovné odpisy nastavil pre jednoduchosť podľa daňových, tj v jednotlivých rokoch odpísal:

 • 2013: 2 084 EUR (účtovne aj daňovo). Poznámka: daňové odpisy sa v prvom roku krátia podľa mesiacov, tj 10 000 / 4 / 12 x 10
 • 2014: 2 500 EUR (účtovne aj daňovo)
 • 2015: účtovne za január až september 2015 sumu 1 875 EUR (10 000 / 4 / 12 x 9). Daňovo však v r. 2015 neodpísal nič, lebo daňovo sa odpisuje až ku poslednému dňu roka. V roku predaja si ako daňový náklad nemôže uplatniť ročný daňový odpis, ale iba daňovú zostatkovú cenu.

A teraz k zostatkovým cenám. Sú totiž – rovnako ako odpisy – dvoje: účtovná aj daňová:

Účtovná zostatková cena je v sume 10 000 – 2 084 – 2 500 – 1 875, tj 3 541 EUR. Zaúčtuje sa ako účtovný náklad a automobil sa účtovne vyradí z evidencie majetku.
Daňová zostatková cena je v sume 10 000 – 2 084 – 2 500, tj 5 416 EUR. Táto by sa mala principiálne zahrnúť do daňových výdavkov, a to takto:

 • daňová zostatková cena sa do daňových dokladov dostáva len v sume maximálne sa rovnajúcej predajnej cene (uvedené platí len pri automobiloch a niektorých iných vybraných druhov majetku a len od 1.1.2015). Tj ak sa auto predalo za 5 000 EUR, rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou 5 416 EUR mínus 5 000 EUR, tj 416 EUR sa k účtovnému výsledku na účely výpočtu základu dane z príjmov pripočíta (na konci roka);
 • rovnako je potrebné rozhľadniť rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou. Daňová zostatková cena 5 416 EUR mínus účtovná zostatková cena 3 541 EUR sa rovná 1 875 EUR. Táto suma je sa na konci roka od účtovného výsledku odpočíta. V účtovných nákladoch bolo totiž zahrnutých menej, daňové sa teda zvýšia a celkový základ dane zníži.

Predajná cena 5 000 EUR je samozrejme – tentoraz jednoducho účtovným aj daňovým – výnosom.

 

photo by slobodan josic from pexels 

Predaj neodpisovaného majetku s limitovanou zostatkovou cenou cenou po novom (od 2016)

Aktualizácia tejto časti pre rok 2016 a roky neskoršie:

Text o úprave základu dane, resp. zahrňovaní odpisov a zostatkovej ceny do nákladov bol písaný v priebehu r. 2015 podľa pravidiel platných v priebehu r. 2015 pre rok 2015 – v dobrej viere, že platí, prečo by aj nie. Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2016 však retroaktívne zmenila/upresnila práve pravidlá pre doodpisovanie a zdanenie predaja majetku s limitovanou zostatkovou cenou ešte pre rok 2015 – a sem patria práve osobné automobily (od 1.1.2015).

Správny postup – pre oba druhy odpisovaného majetku:

Predaj majetku s limitovanou zostatkovou cenou (napr. autá)

 • zostatková cena je daňovým nákladom iba do výšky príjmov z predaja
 • daňovým výdavkom sú však aj odpisy za celé ukončené mesiace, počas ktorých bolo auto v majetku firmy – zostatková cena sa teda vyčísľuje k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádzal predaju. V našom prípade sa teda vyčíslia odpisy za 1-9/2015, tj 1 875 EUR – a to daňové aj účtovné. Tieto odpisy ostávajú ako účtovný aj daňový výdavok. Zostatková cena po odpočítaní odpisov za r. 2013 až 2015 je (10 000 – 2 084 – 2 500 – 1 875) 3 541 EUR.

Úpravy základu dane:

 • ak je daňová zostatková cena – k tomuto dátumu – vyššia ako predajná cena, rozdiel k základu dane pripočítame. V našom prípade je 3 541 menej ako 5 000 EUR, neupravujeme ani nepripočítavame teda nič.
 • základ dane upravíme o rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi – v našom prípade sa daňové odpisy rovnajú účtovným, čiže môže ísť maximálne o pár centov (daňové odpisy sa vyčísľujú na celé euro, účtovné na centy)

Predaj majetku s nelimitovanou zostatkovou cenou (napr. stroje, PC)

 • zostatková cena je daňovým nákladom v plnej výške
 • zostatková cena sa však vyčísľuje k poslednému dňu prechádzajúceho roka, tj 31.12.

Úpravy základu dane:

 • základ dane upravíme o rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenu – daňová je principiálne vyššia, teda rozdiel sa od základu dane odpočíta

DPH: samozrejme, platí sa

Firma, ktorá je platiteľom DPH, musí z predaja auta odviesť DPH na výstupe a v prípade predaja podnikateľovi vystaviť aj plnohodnotnú “dépéháčkovú” faktúru. Okrem prípadov, ak auto predáva podnikateľ sebe alebo svojim zamestnancom, DPH sa odvádza z dohodnutej predajnej ceny, tj zo sumy 5 000 EUR (DPH bude teda pri platnej sadzbe 20% v sume 1 000 EUR). 

Uvedené platí iba predaji firmám a osobám v rámci SR, prípadne občanom z EÚ. Firmám z EÚ s prideleným IČ DPH fakturuje slovenský platiteľ auto za cenu bez DPH.

A čo firma, ktorá platiteľom DPH nie je? Nič. DPH z predaja neplatí. A dokonca sa príležitostný predaj auta nepočíta ani do obratu na účely registrácie za platiteľa DPH, ktorý si musí každá firma priebežne sledovať.

A čo voľba 80% vs. 100%?

Od začiatku roka 2015 sú podnikatelia postavení pred voľbu 80% vs. 100%. V stručnosti: podnikateľ by sa mal rozhodnúť, či všetky výdavky súvisiace s majetkom uplatní v 100%-nej alebo inej reálnej výške (musí to však vedieť preukázať) alebo v paušálnej 80%-nej výške (pričom nemusí dokazovať nič). V druhom prípade kráti pri automobilu nielen vstupnú cenu (tj daňové odpisy), ale napr. aj opravy, poistky či napr. diaľničnú známku. Krátenie sa týka aj pohonných hmôt (aj napriek výkladu daniarov, podľa ktorého krátenie výdavkov na pohonné hmoty s krátením ostatných výdavkov na auto nesúvisí). a dokonca aj prípadnej odpočítavanej DPH (platitelia DPH).

Čo však v prípade predaja, ak by náš podnikateľ naozaj (v priebehu roka) 2015 krátil svoje odpisy 80%-ami? Musí krátiť aj daňovú zostatkovú cenu, ktorú sme už doteraz vypočítali a upravovali pomerne krkolomne?

Odpoveď znie: nemusí. Na účely výpočtu daňovej zostatkovej ceny sa zohľadňujú neupravené odpisy. Podľa tohto pravidla sa teda daňová zostatková cena neupravuje.

Viac napr. v praktickom PDF-ku pre podnikateľa i jeho účtovníka: Automobil v podnikaní: možné režimy a tipy z praxe (PDF)

Daň z motorových vozidiel: platba a odhlásenie

Daň z motorových vozidiel sa platí spätne za používanie auta na podnikanie v priebehu ukončeného roka. Daňové priznanie sa podáva v januári – tj náš podnikateľ podá teda daňové priznanie v januári 2016.

Daň vypočíta pomernou časťou, po čase opäť na celé mesiace – tj náš Karol si ročnú sadzbu vydelí 12-imi a vykráti 9-imi.

Odhlasovať auto po novom nie je potrebné – zánik daňovej povinnosti sa vyznačí priamo v priznaní.

Pre informáciu: od roku 2015 platí nový zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý nahradil časť vyhradenú tejto dani v zákone o miestnych daniach. Inými slovami: táto daň už nebude patriť regiónom, ale štátu.

car for sale 2

Prečítaj si aj:

Auto v podnikaní, nákladoch a daňovom priznaní: 10 otázok a odpovedí

Automobil v podnikaní: možné režimy a tipy z praxe (PDF)

Lízing, kúpa, úver: ako odpočítať DPH z áut kúpených ešte pred registráciou za platiteľa DPH?

Auto súkromné či firemné, na rodné číslo či na IČO: aké výdavky je možné si uplatniť?

Dá sa odpočítať DPH z nákupov pred začatím podnikania? A čo daňové výdavky? Väčšinou áno

Ako preradiť starší automobil z osobného užívania do podnikania (a čo s odpismi)

Odpočítanie DPH pri použití vstupov na obchody oslobodené, nepodnikateľské a neskoršia zmena účelu použitia vstupov PDF (Rešerš & praktické tipy)

FIREMNÝ MAJETOK na firemné i súkromné účely: z pohľadu dane z príjmov; DPH (Rešerš & praktické tipy)

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This