Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb 2013: novinky v novom tlačive

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za skončený rok 2013 dali dokopy a zverejnili daniari až v priebehu januára 2014. Softvérové firmy ich do softvérov implementujú tak v druhej polovici februára, čo pre účtovníkov a daňových poradcov profesionálov vytvára celkom slušný stres. Najhorším na tom celom je absurdita, že daniari sa vyhovárajú na neskorú decembrovú novelu zákona o dani z príjmov, no tieto daňové priznania sa týkajú ešte starého roka 2013, ktorého pravidlá boli v platnosti už vyše roka. Čo tam celý rok robia, neviem. V každom prípade dnes pár noviniek v tlačive daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb:

 

  • výška nezdaniteľnej časti na manželku sa v III. oddieli upravuje podľa počtu mesiacov, počas ktorých boli splnené zákonné podmienky. Štruktúra sa síce v porovnaním s minulým rokom nezmenila, podmienky však áno. Od r. 2013 si túto nezdaniteľnú časť na manželku môže uplatniť menší počet daňovníkov: ide iba o situácie, keď sa manžel/manželka starala o dieťa do 3 rokov veku, bola evidovaná na úrade práce, poberala príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby alebo je sama takto zdravotne postihnutá. Suma nezdaniteľnej časti sa teda upraví podľa počtu mesiacov, počas ktorých spĺňala jednu alebo viacerú z podmienok a zároveň počas ktorých trvalo manželstvo (v prípade manželstva zavretého, resp. rozvedeného  v priebehu roka)
  • odvody sa opäť vykazujú na 2 samostatných stranách, no inak, než pred rokom – najprv v jednej celkovej sume v V. oddieli (zamestnanie) a+ VI. oddieli (podnikanie) a neskôr podrobnejšie na s. 12 v Prílohe 1
  • SZČO, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky alebo daňovú evidenciu (teda nevedú účtovníctvo) a prenajímatelia nehnuteľností musia v VI. oddieli uviesť presné údaje o pohľadávkach, zásobách, záväzkoch a hmotnom majetku, tj stave na začiatku a konci roka
  • spresnené uvádzanie odpočítavanej daňovej straty – na s. 7 sa samostatne uvádzajú straty dosiahnuté v r. do roku 2011 (samostatne v sumách za jednotlivé roky) a straty dosiahnuté od r. 2012 (v jednej sume). Tie prvé je ešte možné odpočítať od väčšiny príjmov, straty od r. 2012 je možné odpočítať len od aktívnych príjmov (podnikanie a zamestnanie)
  • od základu dane sa odpočítava aj nová nezdaniteľná časť na zaplatené dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie – to však len do roku 2016, čím chce vláda zmierniť dopady svojho svojvoľného zníženia podielu odvodov platených do II. dôchodkového piliera
  • príjmy zo zdrojov v zahraničí sa v osobitných záznamoch rozpisujú podrobnejšie – uvádza sa napr. aj kód štátu, výdavky a odvody zaplatené v zahraničí. “Príjmy zo zdrojov v zahraničí” sú možným dôvodom na odloženie daňového priznania až do septembra, v súvislosti s týmto nám pred rokom daniari trochu viac spresnili, čo tento pojem znamená. 
  • pribudla nová (a posledná) strana 13 – od r. 2013 sa zdaňujú dividendy, ktoré spoločnosti dosiahli ešte do konca roka 2003 (teda pred daňovou reformou, ktorá zrušila zdaňovanie vyplatených dividend) a o ich vyplatení rozhodnú v r. 2013 a neskôr. A to nižšou sadzbou vo výške 15% v porovnaní so sadzbami pre ostatné druhy príjmov – čím chce ministerstvo údajne motivovať k vyplácaniu týchto starých dividend. Dividendy vyplatené slovenskou spoločnosťou rezidentom a nerezidentom SR sa zdaňujú zrážkou, dividendy vyplatené slovenským rezidentom zo zahraničných spoločností sa však vyčísľujú v samostatnom základe dane. O tom je podrobná “Príloha 2” na s. 13.

 

Na záver: dostal som pár e-mailov, či som nepripravil príručku pre vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb – podobnú, akú mám k dispozícii pre DPH. Pravda je taká, že aj by som celkom rád, ale z vyššieuvedených dôvodov na strane Finančnej správy sa to z časového hľadiska jednoducho nedá stihnúť. A keď nám budú nové tlačivá predhadzovať takto na poslednú chvíľu každý rok, tak ucelený text – aspoň z mojej strany – nebude. Iba čiastkové články a tipy na tomto blogu či na Investujeme.sk a iných spriatelených weboch.


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This