Leasingové splátky nie sú firemnými nákladmi. Do nákladov vstupujú odpisy

V praxi sa mnohí podnikatelia často domnievajú, že splátka leasingu je ich daňový náklad. Napr. platím každý mesiac 400 EUR, ročne teda ušetrím na dani z príjmov 12 x 400 EUR x 19%. Či už ide o podnikateľa-SZČO alebo eseročku či inú formu, firemný majetok sa do nákladov premietne úplne iným spôsobom.

 

Pri firemnom majetku sú nákladom odpisy. Tj akýsi podiel celkovej ceny daného majetku – napr. auta, budovy či drahšieho MacBooku. Ako odpisovaný majetok sa na účely dane z príjmov považuje hmotný majetok v cene vyššou ako 1 700 EUR či nehmotný majetok (softvéry, licencie) v sume vyššou ako 2 400 EUR – doba použiteľnosti či funkčnosti daného majetku musí byť zároveň dlhšia ako 1 rok. Za určitých okolností je možné odpisovať aj majetok v sume nižšej ako sú dané hranice, ak sa zároveň majetok používa dlhšie ako rok.

 

Na účely odpisovania je asi najzákladnejšou veličinou “vstupná cena majetku”. Ide vlastne o kúpnu cenu zvýšenú o rôzne náklady spojené s obstaraním (doprava či poistenie), prípadne iná cena (vlastné náklady pri vlastnoručne zhotovenom majetku či reprodukčná obstarávacia cena pri darovanom či zdedenom majetku). Z tejto vstupnej ceny sa v závislosti od metódy odpisovania či odpisovej skupiny vypočítajú ročné, resp. mesačné odpisy – tj ročné, resp. mesačné náklady.

 

Podobné pravidlá sa týkajú aj majetku, ktorý firma obstarala leasingom. S niekoľkými odlišnosťami, ktoré leasingu garantujú akési výnimočné postavenie – majetok sa odpisuje počas doby trvania leasingu a nie jednou z 2 základných odpisových metód či do vstupnej ceny nevstupuje DPH za žiadnych okolností.

 

V každom prípade však platí, že:

 

 • vstupná cena vstupuje do nákladov prostredníctvom odpisov; vstupnou cenou je leasingová istina + ostatné prípadné náklady súvisiace s obstaraním auta (resp. iného majetku)
 • ostatné poplatky platené leasingovke – DPH, úrok, prípadné poistenie – sú bežnými nákladmi, tj vstupujú do nákladov v danom mesiaci (roku), v ktorom ich podnikateľ uhradil, resp. v ktorom sú splatné
 • v účtovníctve podnikateľa je teda leasingovú splátku potrebné rozdeliť a správne rozúčtovať – na istinu, ktorá vstupuje do nákladov prostredníctvom odpisov (teda na úplne inom mieste) a na ostatné náklady/poplatky, ktoré sú nákladmi hneď v danom mesiaci. Samozrejme je potrebné rešpektovať odlišnosti pri SZČO s jednoduchým účtovníctvom (podstatnou je úhrada) vs. eseročky s podvojným účtovníctvom (náklad je nákladom bez ohľadu na úhradu).

 

Príklad

 

Živnostník Jano (neplatiteľ DPH) v r. 2012 “zobral na lízing” automobil v hodnote 10 000 EUR. Akontácia 3 000 EUR (+ 600 EUR DPH), zvyšná suma 7 000 EUR sa rozpočíta na 36 mesiacov (3 roky). Splátka lízingu tvorí istinu 194 EUR + úrok 70 EUR + DPH 53 EUR + povinné poistenie 10 EUR = 327 EUR. Mesačná splátka je teda v sume 327 EUR, zostávajúcich 16 EUR (+ 3,2 EUR DPH) je predajná cena po skončení leasingu. V praxi samozrejme úrok v priebehu splácania klesá a v jednotlivých mesiacoch má teda rôznu výšku, pričom sa zároveň mení aj výška istiny – pre zjednodušenie a pochopenie je však v tomto príklade výška istiny a úroky v každom mesiaci rovnaká.

 

Vstupnú cenu pre odpisovanie tvorí:

 • akontácia 3 000 EUR (bez DPH)
 • suma istiny bez poslednej splátky (predajnej ceny) 6 984 EUR, tj súčet jednotlivých splátok 194 EUR x 36 mesiacov
 • predajná cena po skončení leasingu 16 EUR (bez DPH)

 

Celková vstupná cena 10 000 EUR sa vydelí počtom mesiacov splácania 36 (nepoužije sa teda rovnomerné ani zrýchlené odpisovanie) – mesačný odpis tvorí 278 EUR.

 

Okrem toho – či zároveň – do mesačných nákladov vchádza:

 • úrok 70 EUR
 • DPH 53 EUR
 • poistenie 10 EUR

tj 133 EUR

 

Celkové mesačné náklady v jednotlivých mesiacoch splácania leasingu tvoria teda odpisy 278 EUR + bežné náklady 133 EUR = 411 EUR.

 

Do nákladov ešte pri zložení akontácie išlo aj DPH z prvej splátky 600 EUR a rovnako aj DPH z poslednej splátky (predajnej ceny) 3,2 EUR (Jano je totiž neplatiteľom DPH).

 

Resumé:

 • mesačná splátka lízingu je 327 EUR
 • mesačné náklady (bez DPH z prvej a poslednej splátky) sú 411 EUR

 

Samostatnú kategórii tvorí DPH. Platitelia DPH si ju môžu v jednotlivých zdaňovacích obdobiach pre DPH odpočítať, neplatitelia DPH (medzi ktorých patria aj podnikatelia, ktorí sú pre DPH registrovaní z iného titulu a napr. aj náš Jano) je DPH nákladom pre daň z príjmov a to nákladom bežným (nevstupuje do vstupnej ceny pre odpisovanie).

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This