Faktúry od 1.10.2012 (novela zákona o DPH)

Pojem „faktúra“ používa v slovenskej legislatíve iba jeden zákon  – zákon o DPH. Faktúra ako taká sa samozrejme používa aj na účely účtovníctva či dane z príjmov, a to aj napriek tomu, že príslušné predpisy (tj pre daň z príjmov a účtovníctvo) tento pojem vôbec neuvádzajú.

Plánujem napísať miniseriál o pravidlách pre vystavovanie faktúr pre platiteľov aj neplatiteľov DPH. Z časových dôvodov zatiaľ však uvádzam len to, čo čerstvá a aktuálna novela zákona o DPH účinná 1. októbra 2012 pre oblasť fakturácie – tj pre pokročilých. Zmeny sa týkajú vystavovania faktúr v zmysle zákona o DPH, teda platiteľov DPH i niektorých iných firiem, podliehajúcim DPH (napr. “čiastočných” platiteľov DPH). Na rozdiel od väčšiny zmien v novele nadobúdajú nižšievymenované fakturačné pravidlá účinnosť až od 1. januára 2013:

 

 • Elektronická faktúra môže byť po novom vystavená v akomkoľvek formáte – teda nemusí byť podpísaná elektronickým podpisom či zaslaná cez systém EDI. Elektronickú faktúru je však možné poslať odberateľovi len po jeho súhlase.

 • Elektronické faktúry sa musia v elektronickom formáte aj uchovávať. A to po stanovenú dobu (§ 76 zákona o DPH). Rovnako musí firma umožniť daňovému úradu prístup k elektronickým faktúram a ich prípadné stiahnutie. (Doplnenie 19.12.2012: podľa najnovšej “malej” novely zákona o DPH skrze zákon o správe daní (december 2012) už povinnosť uchovávania faktúr v pôvodnej forme a povinnosť umožniť prístup daňovej kontrole k elektronickým faktúram platitelia DPH nemajú.)

 • Elektronická faktúra však musí spĺňať základné podmienky. Pre každú – tj elektronickú i papierovú – faktúru musí vystavovateľ zabezpečiť jej:
 1. Vierohodnosť – tj fakt, že faktúru vystavil dodávateľ alebo iná osoba v jeho mene. Povinnosť dokázať ju má nielen dodávateľ, ale aj odberateľ – napr. záznamom v účtovníctve.
 2. Neporušenosť – tj fakt, že obsah faktúry nebol menený. Musia ju zabezpečiť dodávateľ a rovnako aj odberateľ, či už každý samostatne alebo spoločne (systém EDI)
 3. Čitateľnosť – od jej vydania do konca obdobia na ich uchovávanie musí byť faktúra prečítateľná človekom. Napr. faktúra vo formáte xml je čitateľná až po konverzii.

 

 • Faktúru musí po novom vystaviť dodávateľ tovaru a služby aj do nečlenského štátu EÚ (tretieho štátu)

 • Povinné náležitosti, ktoré musí faktúra obsahovať, ostávajú v podstate rovnaké. Zákon ich však zjednotil do jedného paragrafu (§ 74 – Obsah faktúry). Tieto náležitosti musí faktúra obsahovať vo všetkých prípadoch – tj pri dodaní tovaru a služby v SR a rovnako aj dodaní do EÚ či nečlenskej krajiny EÚ. 

 • V prípade vystavenia faktúry za cenu bez DPH, tj v prípade prenesenia daňovej povinnosti na odberateľa, sa doteraz uvádzal odkaz na príslušný článok európskej smernice o DPH alebo informácia o tom, že DPH platí príjemca tovaru alebo služby. Po novom stačí uviesť slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

 • Slovne je potrebné uviesť aj niektoré ďalšie špecifiká:„vyhotovenie faktúry odberateľom“ (pri existencii písomnej dohody o vystavovaní faktúr odberateľom), „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ (osobitný režim DPH  pre cestovné kancelárie – § 65 zákona o DPH) či „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“ (osobitný režim DPH pri použitom tovare, umeleckých dielach, zberateľských predmetoch a starožitnostiach“ – § 66 zákona o DPH), “dodanie je oslobodené od dane” (pri dodávkach tovaroch a služieb oslobodených od DPH)

 • Zjednodušenú faktúru (tj faktúru bez uvedenia údajov o odberateľovi a jednotkovej cene) je možné vystaviť na tovary a služby do sumy 100 EUR vrátane DPH. Takáto zjednodušená faktúra môže, no nemusí byť vyhotovená elektronickou registračnou pokladnicou (ERP).

 • Ako zjednodušenú faktúru môžu firmy, povinné používať ERP, sa aj naďalej považuje doklad z ERP – no už iba do sumy 1 000 EUR vrátane DPH pre hotovosť a do sumy 1 600 EUR pre úhradu inými platobnými prostriedkami (napr. poukážky). Pôvodný návrh vlády obsahoval pre hotovostné platby dokonca limit 200 EUR – nad bojom proti podvodníkom však zvíťazil zdravý rozum.

 • Súhrnná faktúra – teda možnosť vystaviť 1 faktúru, ak v danom mesiaci došlo k viacero samostatným dodaniam alebo dodávateľ viackrát prijal platbu – ostáva naďalej v platnosti, aj s 15-dňovou lehotou na jej vyhotovenie.

 • Faktúrou naďalej ostáva aj ľudovo povedané „splátkový kalendár“, týkajúci sa nájomného a pre obdobie 12 mesiacov aj dodania elektriny plynu, vody a tepla. Toto však platí iba pre prípady, keď odberateľ má sídlo v SR a miestom dodania je SR.


Novela okrem fakturácie zavádza aj úplne nové oblasti pre boj proti daňovým podvodom – skladanie zábezpeky pri registrácii novej firmy, ručenie za neodvedenú DPH odberateľom či povinné mesačné platiteľstvo DPH pre nové a v podstate aj časť už existujúcich firiem. 

 

O týchto “zákopových” novinkách podrobnejšie v článku na mojom eTrend blogu.

 

Dôležitá poznámka 20.9.2012: Väčšina zmien novely je účinná od 1.10.2012. Pravidlá fakturácie, rozpísané v tomto článku, však až od 1. januára 2013. Nadpis a pôvodné znenie článku sú teda mierne mätúce, za čo sa ospravedlňujem. Oboznámiť sa s novinkami o čosi skôr však určite nebude na škodu.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This