Predaj aplikácií cez Google Play a DPH: je potrebné sa registrovať?

Vývoj aplikácií pre mobilné telefóny a ich predaj prostredníctvom Google Play či iných on-line marketov je dnes celkom zaujímavou a rastúcou formou podnikania. Kým “on-line” možnosti život aj podnikanie zjednodušujú či urýchľujú, EÚ a jej predpisy ich tak trochu spomaľujú a komplikujú. Slovenský vývojár, ktorý chce predaj aplikácií legálne zarábať, stojí pred otázkami typu “Som povinný sa registrovať pre DPH?” prípadne “Som povinný stať sa plnohodnotným platiteľom DPH?”. Podobnú situáciu som sa nedávno pokúsil “sprejadzniť” či osvetliť, dnes teda prípadová štúdia na túto tému.

 

Chlapík je SZČO, pracuje ako programátor a zároveň vyvíja a predáva vlastné aplikácie pre operačný systém Android, určené konečným spotrebiteľom. Založil si konto na Google Play (starší názov Android Market), nahodil produkt, pričom o distribúciu a predaj konečným zákazníkom sa postará samotná služba Google Play. Google Play inkasuje peniaze od konečných používateľov/zákazníkov a slovenskému vývojárovi zašle “čistú” predajnú cenu zníženú o províziu vo výške 30% z predajnej ceny. Vývojár inkasuje peniaze za predané produkty na virtuálny transakčný účetv službe Google Wallet(bývalá Google Checkout), z ktorého ich 15-eho dňa po skončení každého kalendárneho mesiaca zašle služba na jeho bankový účet v českej banke, vedený v českých korunách. Google Wallet totiž (v súčasnosti) neakceptuje bankové účty v slovenských bankách, preto je aj mena transakčného účtu nastavená na CZK.

 

Predaj nehmotného produktu – softvéru, mobilnej aplikácie či napr. on-line kurzu alebo eBooku – je v zmysle pravidiel DPH dodaním služby. Preto je potrebné pri posudzovaní takéhoto biznisu vychádzať z pravidiel DPH určených pre tento typ dodávky.

 

Predovšetkým je potrebné sa pozrieť na jednotlivé obchodné vzťahy, resp., ktoré vývojár uzavrel. V skutočnosti ide až 2 samostatné zmluvy s 2 rôznymi firmami:

 

 • americká spoločnosť Google Inc. – prevádzkuje “trhovisko”, teda Google Play a vývojárovi poskytuje priestor na predaj jeho produktov. Podľa textu zmluvu predáva vývojár produkty priamo kupujúcim – nejde teda o sprostredkovanie. Google si z každého predaja plateného produktu stiahne províziu 30%. Rovnako si na začiatku zaúčtuje jednorazový poplatok 25 EUR za poskytnutie priestoru.
 • britská spoločnosť Google Payment Limited (GPL) – ide o vydavateľa elektronických peňazí, ktorý vývojárovi ako predajcovi poskytuje elektronický transakčný účet na zúčtovanie platieb s kupujúcimi, prípadne na neskoršiu výplatu na jeho reálny bankový účet v ČR. GPL nie je sprostredkovateľom, je len platobným systémom, podobne ako PayPal – nejde teda o bankový účet a povinnosť jeho registrácie na DÚ nevzniká.

 

Čo to znamená z hľadiska DPH a prípadnej registrácie pre DPH:

 

 • slovenský podnikateľ-neplatiteľ DPH je povinný sa registrovať pre DPH v prípadoch, ak nakúpi službu od dodávateľa z EÚ, resp. ak poskytne službu odberateľovi z EÚ. Táto povinnosť sa netýka všetkých služieb, ale väčšiny z nich – ide o služby, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Registrovať sa nemusí ako platiteľ DPH, ale ako “osoba registrovaná podľa § 7a”, čo je akási čiastočná registrácia – predovšetkým sa ňou podnikateľ nestáva platiteľom DPH so všetkými povinnosťami a napríklad nemá ani právo na odpočítanie DPH v žiadnom prípade. Základnými povinnosťami je podávanie súhrnného výkazu(pri poskytnutí služby do EÚ), podávanie daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH (pri prijatí služby z EÚ a z krajiny mimo EÚ) či vystavovanie faktúr podľa zákona o DPH. Podrobnejšie napríklad v článku o zarábaní cez Google Adsense, prípadne o samozdaňovaní tu a o súvisiacej registrácii tu.
 • GPL poskytuje finančné služby, ktoré sú oslobodené od DPH (podobne ako PayPal). Nie je teda potrebné riešiť registráciu pre DPH, aj napriek skutočnosti, že GPL je spoločnosť z EÚ.
 • rovnako nie je potrebné riešiť registráciu pre DPH pri Google Inc. z USA – registrácia v zmysle § 7a zákona o DPH je povinná pri prijatí či poskytnutí služby z či do krajín EÚ, v tomto prípade však ide o americkú spoločnosť.
 • transakčný poplatok, ktorý platí vývojár Googlu Inc. – je otázne, či ide o poplatok za používanie platobnej služby GPL (ako je to uvedené v zmluve s Googlom v článku 3.2) alebo poplatok za využívanie služby Google Play. Keďže v spomínanom článku je uvedené, že poplatok bude rozdelený medzi Spracovateľa platieb (tj GPL) a prípadného Autorizovaného operátora, ide podľa mňa o prvý prípad – tj poplatok za používanie finančnej služby, ktorý je oslobodený od DPH. Ak by išlo o druhý prípad – tj nákup služby neoslobodenej od DPH – bol by slovenský vývojár povinný každý mesiac vyplatené poplatky samozdaňovať(napr. za október 2013 si Google stiahol z predajov vývojára 20 EUR, slovenský podnikateľ teda podá daňové priznanie k DPH, z 20 EUR vypočíta DPH v slovenskej sadzbe 20%, tj 4 EUR, ktoré zaplatí daň. úradu.) Podľa mňa však ide o prípad prvý, službu oslobodenú od DPH, teda bez DPH a povinností. Texty oboch zmlúv linkujem vyššie, urobiť si názor môže ktokoľvek a za akýkoľvek pohľad k veci vopred ďakujem.
 • jednorazový registračný poplatok platený Googlu. Ide jednoznačne o nákup služby z krajiny mimo EÚ – tj povinnosť samozdanenia. Vývojár je povinný jednorazovo podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH (5 EUR zo základu 25 EUR). Registrovať sa však nemusí.
 • vzťah s oboma spomenutými firmami teda podľa všetkého neznamená povinnosť registrácie neplatiteľa pre DPH. Ak je Google Inc. len sprostredkovateľom predaja aplikácií – tj predaj prebieha priamo medzi vývojárom a konečnými zákazníkmi, pričom Google Play je len akýmsi trhoviskom –  prípadné povinnosti týkajúce sa DPH a možnej registrácie je predávajúci povinný riešiť s každým zákazníkom osobitne. Teda zistiť a dokázať sídlo zákazníka (SR, EÚ alebo krajina mimo EÚ vrátane konkrétnej krajiny) a jeho postavenie (podnikateľ vs. nepodnikateľ). Príklady: ak by bol zákazníkom podnikateľ z EÚ, musel by slovenský vývojár získať dôkaz o jeho postavení (podnikateľ-nepodnikateľ) a sídle, vystaviť mu faktúru (na účely slovenského zákona o DPH), registrovať sa pre DPH a štvrťročne podávať súhrnný výkaz. Ak by bol z krajín mimo EÚ a išlo by o podnikateľa, rovnako by bolo potrebné získať nejaké výpisy z obchodného registra danej krajiny či výpis z webu, potvrdzujúce jeho postavenie podnikateľa a sídlo (bližšie tuto).
 • v tomto prípade sú však aplikácie predávané súkromným osobám-nepodnikateľom, ktoré na základe výpisu z transakčného účtu Google Play nie je možné bližšie identifikovať, zobrazuje sa len ich krajina pôvodu. Predaj súkromným osobám zo SR dodávateľ-neplatiteľ DPH nezdaňuje(nie je platiteľom DPH). Predaj súkromným osobám z EÚ nezdaňuje z rovnakého dôvodu, miesto dodania tejto služby je SR a každá takáto dodávka vstupuje dodávateľovi do obratu pre registráciu za plnohodnotného platiteľa DPH (čítaj nižšie)
 • predaj elektronických služieb (medzi ktoré spadá predaj softvéru) súkromným osobám krajín mimo EÚ však podlieha osobitnému pravidlu: miestom dodania je krajina odberateľa. Čo v rámci pravidiel znamená, že dodávateľ by si mal naštudovať zákony danej krajiny a podľa nich sa v tejto krajne pravdepodobne registrovať pre DPH, podávať daňové priznania a platiť DPH.
 • náš vývojár však priebehu každého kalendárneho mesiaca uskutoční stovky predajov za konečnú jednotkovú cenu vo výške 1 EUR. Sledovať a identifikovať každého z nich samostatne by z tohto pohľadu bolo extrémne prácne, časovo, finančne a inak náročné až nemožné. Čo teraz?
 • ak však odberateľ neoznámi svoje identifikačné číslo pre DPH, dodávateľ ho na tento účel môže považovať za nezdaniteľnú, tj súkromnú osobu. Miestom dodania je tak SR ako sídlo dodávateľa a dodávka sa zdaní podľa slovenských pravidiel. Dôsledkom pre slovenského dodávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, nie je zdanenie (ako neplatiteľ neplatí ani neúčtuje DPH), ale už spomenuté započítanie každej takejto dodávky do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. So všetkými zákazníkmi bez ohľadu na krajinu ich pôvodu bude teda “narábať” rovnakým spôsobom.

Pre ilustráciu som s pomocou nástrojov, čo som mal poruke, vytvoril vôbec prvú schému na tomto blogu. Sústreďte sa prosím preto iba na obsah :) (obrázok sa kliknutím otvorí vo väčšom formáte)

 

Google Play a DPH

Resumé:

 

 • slovenský vývojár, predávajúci aplikácie cez Google Play, nie je zo žiadneho titulu povinný sa registrovať pre DPH
 • ako každý slovenský podnikateľský subjekt je povinný platiť DPH pri nákupe služieb z krajín mimo EÚ – ide o princíp samozdanenia, popísaný tu a tu. Jednorazovo tak učiní po zaplatení poplatku 25 EUR americkému Googlu – postup tuto. Ak už neskôr nič nenakúpi, nič sa nedeje – tj nič podávať ani platiť nemusí.
 • predaje aplikácií sa vývojárovi počítajú do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH(pre už spomínané miesto dodania v SR). Ak ten za 12 mesiacov dosiahne 49 790 EUR, je povinný sa registrovať za platiteľa DPH a z týchto (príp. iných) predajov platiť DPH (vrátane povinností, akými sú daňové priznanie k DPH, záznamy a dokonca aj faktúry). Inak nie. Do obratu sa samozrejme rátajú všetky dodávky s miestom dodania v SR – teda akákoľvek práca, ktorú ako SZČO poskytne slovenským odberateľom a rovnako aj predaj aplikácií. SZČO do tohto obratu reálne zinkasované príjmy. V prípade predaja aplikácia však nesleduje o “čistú” predajnú cenu zníženú o províziu, ale celkovú “hrubú” sumu predaja – túto totiž v konečnom dôsledku zarobil a preto do sledovaného obratu vstupuje práve táto celková cena.

 

Podrobnejšie a o čosi  “odbornejšie” (vrátane paragrafov:)) som sa pokúsil tému rozpísať v rozsiahlejšom článku pre časopis DPH v praxi.

Aktualizácia pre rok 2015:

 

Od roku 2015 je všetko inak. Predaj aplikácií a iných elektronických nehmotných produktov/služieb má od roku 2015 nové “dépéháčkové” pravidlá. Práve pre predaj aplikácií prostredníctvom Google Play pribudli nové nevýhody, no paradoxne aj zjednodušenia. Čítaj viac Elektronické služby a DPH od 2015: predaj aplikácií, časť II.

A teraz darček: 5 +1 tipov, vďaka ktorým zvládneš daňové priznanie k DPH – ZDARMA

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This