“Súhrnný výkaz si robím sám, ostatné dávam v marci účtovníčke”. Aj takto sa dá strácať čas

Okolo termínu na podávanie súhrnných výkazov občas zachytím tweety od internetových či iných podnikateľov, informujúce on-line o ich kompletizovaní a podávaní ich vlastných výkazov. Častým javom býva: súhrnný výkaz si podnikateľ v danom termíne (tj 4x ročne) kompletizuje sám. Všetko ostatné – tj spracovanie účtovníctva, daňovej evidencie či evidencie pre paušálne výdavky a hlavne skompletizovanie daňového priznania k dani z príjmov odovzdá jednorazovo alebo párkrát ročne niekomu inému, najčastejšie účtovníčke. Podľa mňa je to však trochu neefektívne: spracovanie sa deje zbytočne dvojmo.

Súhrnný výkaz je (najčastejšie štvrťročný) prehľad, ktorý podávajú podnikatelia registrovaní pre DPH (či už platitelia DPH alebo “čiastoční” platitelia DPH) za obdobie, v ktorom buď dodali tovar odberateľovi z EÚ s oslobodením od DPH alebo poskytli službu s miestom dodania služby určeným v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH v štáte odberateľa. V mojom twitterovskom či partnerskom okolí podávajú podnikatelia súhrnný výkaz najčastejšie z dôvodu poskytnutia služieb – či už rôznych IT, programátorských a webových, alebo kvôli reklame (napr. Google Adsense) či rôznych partnerských programov.

 

Podkladovým dokladom vstupujúcim do súhrnného výkazu je vystavená odberateľská faktúra podnikateľa – bez ohľadu na jej úhradu (tj či k nej došlo a kedy k nej došlo). Na základe faktúry – okrem iného aj z dôvodu, že vyšlé faktúry si podnikatelia často vystavujú sami – si podnikateľ dokáže skompletizovať súhrnný výkaz aj sám. Postačí ovládať pravidlo pre kurzový prepočet, pravidlo zaokrúhľovania, mať zabezpečenú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a ak ide každý štvrťrok o rovnaký typ služby (teda nie je potrebné pomerne zložito určovať miesto dodania a pod.), až taký problém to nie je.

 

Neefektivita spočíva v duplicite a teda v spotrebe času.

 

Teda:

 

 • najprv faktúru spracuje do súhrnného výkazu podnikateľ
 • jednou z povinností plynúcich zo zákona o DPH ohľadne súhrnného výkazu a dodávok v ňom uvádzaných je aj evidencia všetkých dokladov, ktoré doň vstupujú. Neviem, či ju niektorí podnikateľ robia, ale tvorí súčasť balíka možno byrokratických povinností plynúcich z § 70 zákona o DPH – “Vedenie záznamov”. Okrem iného však pre každé priznanie či výkaz platí: veď a uchovávaj si aj podkladovú evidenciu, kvôli vlastnej či daňovej kontrole.
 • niekedy neskôr (možno priebežne, možno raz ročne) ju odovzdá účtovníčke, účtovnej firme či svojmu ekonómovi na spracovanie pre ďalšie agendy a evidencie, a to:
  • evidencia resp. zaúčtovanie pohľadávky – či už v účtovníctve, daňovej evidencii alebo evidencii pre paušálne výdavky,
  • spracovanie pohľadávky pre potreby dane z príjmov (napr. časové rozlíšenie výnosov)
  • spracovanie saldokonta
  • zaúčtovanie výnosov na firemné stredisko, zákazku, osobu a pod.
  • možné kurzové prepočty

 

Daný doklad – a teda vystavená faktúra – sa spracováva dvakrát na dvoch miestach dvoma rozličnými ľuďmi. Ideálnym pre pochopenie toho, čo chcem povedať, je skúsiť si prácu s ekonomickým softvérom. Každý jeden doklad sa spracuje len jeden jediný raz a to pre všetky agendy, zákony, evidencie a firemné potreby. Napríklad spomenutá odberateľská faktúra – v jednom “nahodení” a v jednej databázovej vete sa uvedú predovšetkým všetky potrebné slovné, číselné a časové údaje: dátumy, iniciály odberateľa, slovný popis, suma a kurzy. A táto jedna veta vstupuje do:

 

 • súhrnného výkazu
 • evidencie záznamov pre súhrnný výkaz (§ 70 zákona o DPH)
 • odberateľského saldokonta – teda akéhosi prehľadu stavu uhradených a neuhradených odberateľských faktúr, ktorý je cenný nielen pre samotného podnikateľa, no má opodstatnenie pri rôznych účtovných či daňových uzávierkových operáciách
 • účtovníctva (resp. inej evidencie, ak si ju podnikateľ môže zvoliť)
 • dane z príjmov
 • výnosov daného firemného strediska, zákazky, osoby atď

 

Faktúra vystavená v cudzej mene sa navyše:

 

 • prepočíta kurzom na účely DPH (a teda súhrnného výkazu)
 • prepočíta kurzom na účely účtovníctva (ktorý s kurzom pre DPH môže, no nemusí byť zhodný)

 

Aby nedošlo k nedorozumeniu: nechcem povedať, že všetky problémy vyrieši ekonomický softvér. Jeho používanie bez znalosti zákonov, pravidiel a súvislostí môže byť nanič, resp. na škodu. Po prvotnom spracovaní uvedených prípadov-dokladov je s nimi práca aj neskôr a to ešte komplexnejšia. Hovorím len, že prvý krok – prvotné spracovanie – sa robí dvakrát a to zbytočne, strácajúc celkový čas.

 

Ideálnym riešením je z tohto pohľadu priebežné spracovávanie profesionálom v danej oblasti  a to pre všetky potrebné účely.

 

Samozrejme, plne outsourcované, profesionálne a kvalitné spracovanie celej agendy niečo stojí. A podľa mnohých podnikateľov aj dosť veľa, no to je už iná téma. Z cieľom ušetriť si mnohí podnikatelia spracovávajú úplne všetko daňovo-DPH-účtovné úplne sami – či už s mnohými odbornými rizikami alebo spotrebou vlastného času. Článok je skôr venovaný tým, ktorí to nemúdro delia: buď spracujte všetko sami alebo to zverte “komplet” niekomu inému. Len nech jeden človek robí jednu vec len raz. Time is money.
Kam ďalej?
Ak si teda DPH-čkovú agendu dávate dokopy svojpomocne, tu sú moje návody:

eBook “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou” – ucelený návod pre podnikateľov registrovaných podľa § 7a zákona o DPH

Tabuľky pre SZČO-paušalistov – na spracovanie evidencií pre daňové priznanie

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This