Niektorí štvrťroční platitelia DPH majú svoj (pred?)posledný štvrťrok

Súčasní štvrťroční platitelia DPH, ktorí za posledných 12 mesiacov dosiahli obrat 100 000 a viac, sa musia povinne stať mesačnými platiteľmi DPH. Ide o jednu zo zmien veľkej “antikriminálnej” novely zákona o DPH, účinnej od 1. októbra 2012.

 
Postup, ako na to, Daňové riaditeľstvo už zverejnilo. Podľa všetkého nebude pre zmenu zdaňovacieho obdobia potrebné žiadne tlačivo ani nič podobné. Povinnosťou firmy je odsledovať si obrat a v prípade jeho prekročenia podávať daňové priznania k DPH mesačne.

 

Hľadanie spôsobu, ako “odsledovať obrat” , môže však pri konfrontovaní textu zákona so spomínaným metodickým pokynom spôsobiť mierny zmätok. Aspoň mne sa tak stalo.

 

Najprv § 77, hovoriaci o všeobecných aj nových pravidlách pre zdaňovacie obdobie (prvé 2 odseky):

 

(1) Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2.

 

(2) Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.


A teraz prechodné ustanovenie pre firmy, ktoré sú k 30. septembru 2012 (a teda aj v tejto chvíli) štvrťočnými platiteľmi (§ 89ka):

 

Platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa § 77 ods. 2.

 

Prvotný prirodzený výklad čitateľa:

 

Ak napríklad v priebehu IV. štvrťroka 2012 (tj októbra až decembra 2012) napočíta platiteľ DPH obrat za posledných 12 mesiacov (tj dozadu od októbra, novembra či decembra) vyšší ako 100 000 EUR, IV. štvrťrok je jeho posledným štvrťrokom ako platiteľa DPH a najbližšie podá mesačné daňové priznanie k DPH za január 2012.

 

V zmysle pokynu DRSR je to však v niektorých prípadoch trochu inak.

 

Príklad


Štvrťročný platiteľ DPH podáva 20. októbra 2012 daňové priznanie k DPH za III. štvrťrok 2012 (tj júl až september 2012).  


Nasledujúci štvrťrok je IV. štvrťrok – tj mesiace október až december 2012. Ak v firma v novembri 2012 spočíta obrat za mesiace november 2011 až október 2012 (posledných 12 kalendárnych mesiacov, tj od 1.11.2011 do 31.10.2012), dosiahne číslo 80 000 EUR. Podmienky pre štvrťročné platiteľstvo spĺňa a môže ostať štvrťročným platiteľom.


Firma rovnako spočíta obrat aj decembri 2012 za mesiace december 2011 až november 2012 (od 1.12.2011 do 30.11.2012). Spočítaný obrat je však 105 000 EUR. Keďže je vyšší než nová hranica 100 00 EUR, pre zachovanie statusu štvrťročného platiteľa DPH stále postačuje.

 

V zmysle pokynu DRSR prestala firma plniť “obratovú podmienku” v decembri 2012 – v mesiaci, v ktorom spočítala obrat za december 2011 až november 2012. December 2012 spadá do IV. štvrťroka 2012 a za tento štvrťrok podá firma posledné štvrťročné daňové priznanie. Daňové priznanie k DPH za IV. štvrťrok 2012 je posledným štvrťročným priznaním tejto firmy. 


Ďalšie priznanie podáva už za január 2013, teda mesačne. A tak ďalej – február 2013, marec 2013…

 

V tomto prípade – teda obdobie, za ktoré sa počíta obrat, končí v prvom alebo druhom mesiaci kalendárneho šťvrťroka – je to relatívne jednoduché. Nedorozumenie môže nastať v prípade, ak ide o tretí mesiac daného štvrťroka. Napr. december 2012:

 

Príklad

 

V januári 2013 spočíta naša firma obrat za 1. január 2012 až 31. december 2012. Ak samozrejme nedosiahne 100 000 EUR, ostáva štvrťročným platiteľom. Jej napočítaný obrat za uvedené obdobie je však 120 000 EUR.

 

“Obratovú podmienku” však prestal spĺňať v zmysle pokynu DRSR teda nie v decembri 2012, ako by po prečítaní zákona zdalo, ale až v januári 2013. Posledným šťvrťrokom tejto firmy je teda až I. štvrťrok 2013 (teda nie IV. štvrťrok 2012). Mesačné daňové priznania podá prvýkrát až za apríl 2012.

 

Resumé:

Určujúcim pre “posledný štvrťrok” súčasného štvrťročného platiteľa DPH je teda mesiac nasledujúci po období, za ktoré sa obrat počíta.

 

Ešte 2 dôležité poznámky:

 

  • spomínaný metodický pokyn DRSR sa nevzťahuje len na súčasných štvrťročných platiteľov DPH, ale hovorí aj o postupe v iných situáciách. Napr. o postupe novozaregistrovaných platiteľov DPH v prípade zmeny zdaňovacieho obdobia “mesiac vs. štvrťrok”, resp. naopak. Títo musia sledovať okrem “obratovej podmienky” aj “časovú podmienku”. Dôležité však je, že v prípade prechodu zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné končí štvrťročné platiteľstvo už v danom mesiaci, v ktorom prestal plniť obe podmienky. Teda neukončí sa celý kalendárny štvrťrok (ako vo vyššieuvedených príkladoch), ale na mesačné platiteľstvo sa prejde už v jeho priebehu.
  • s cieľom správne spočítať obrat je potrebné poznať, ako pojem “obrat” definuje zákon o DPH v § 4 ods. 9

 

Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

 

No a v prípade tejto témy budem za každý názor či konštruktívny diskusný príspevok ešte vďačnejší, než inokedy:)

 

VIAC O DPH, FINANCIÁCH A PODNIKANÍ? NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This