Príjmy na účte PayPal resp. na virtuálnych účtoch: zdaňuje ich vôbec SZČO?

Inkasovať peniaze za predaj svojich produktov na účet PayPal je dnes už bežné – okrem iného je to pomerne rýchle a komfortné, klient môže dostať kúpený produkt okamžite. PayPal – a iné podobné platobné služby, napr. Skrill (predtým Moneybookers) – však majú v slovenskom legislatívnom prostredí akési zvláštne postavenie. Nepovažujú sa napr. za bankové účty či akosi komplikovane sa účtujú v podvojnom účtovníctve – viac som skúsil v starších článkov FAQ ohľadne PayPal: daň z príjmov, výpisy, účtovanie a DPH či PayPal – ako ho účtovať v účtovníctve? Už dlhšie ma však zaujíma otázka, či majú – práve preto – SZČO peniaze inkasované na PayPali vôbec priznávať a zdaňovať. A čosi podobné sa týka aj virtuálnych/transakčných účtov v rôznych podnikateľských službách (napr. Google Play), kde sa podnikateľovi zbierajú síce priznané, no zatiaľ nevyplatené peniaze.

PayPal nie je bankovým účtom. Sú peniaze na ňom vlastne príjmom?

Tak ešte raz: účty v online službách, ako je PayPal či Moneybookers/Skrill nie sú v slovenskom prostredí považované za bankové účty – tieto alternatívne platobné služby nemajú totiž povolenie NBS. Aspoň takéto je vyjadrenie Finančnej správy v doterajších nezáväzných odpovediach (iné zdroje nie sú). SZČO – teda živnostníci, autori, umelci a pod. – zdaňujú daňou z príjmov rozdiel medzi “príjmami a výdavkami” (zákon o dani z príjmov). Čo presne však znamená “príjem”, zákon nedefinuje. SZČO, ktoré si vedú účtovníctvo, môžu pozrieť do Postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo, kde sa príjem definuje ako “príjmy v hotovosti a na účtoch v bankách či pobočkách zahraničných bánk”. Pre ostatné SZČO – ktoré vedú paušálne výdavky alebo namiesto účtovníctva daňovú evidenciu – ani takáto definícia neexistuje.

Ak teda zdaňujeme len príjmy na účtoch v bankách a PayPal nie je bankou, nie je logické, že peniaze na tomto účte nemusia SZČO priznať? A že zdania len to, čo si “presunú” na svoj slovenský bankový účet? Táto otázka znie celkom nádejne a týka sa samozrejme len SZČO (spoločnosti s podvojným účtovníctvom priznávajú a zdaňujú nie príjmy, ale vyfakturované výnosy). Majiteľ PayPal účtu môže totiž svoje peniaze na účte PayPal používať ďalej na svoje súkromné či firemné nákupy a na bankový účet sa nemusia dostať nikdy.

Dal som si tú námahu a napísal metodikom Finančnej správy. Predtým však ešte jedna – trochu podobná – situácia.

 

Virtuálne/transakčné účty: aj tu sa zbierajú peniaze, ktoré si nemusíte vyplatiť

Zhruba podobný princíp platí v prípade virtuálnych/transakčných účtov, ktoré používajú autori a predajcovia rôznych digitálnych produktov (aplikácie, šablóny a pod.) v rôznych online sprostredkovateľských službách.

Príklad: SZČO so sídlom v SR predáva webové šablóny v službe/na portáli autstrálskej spoločnosti Envato. Príjem z predaja sa mu pripisuje na virtuálny účet, rovnako mu však spoločnosť Evnato strháva provízie za sprostredkovanie predaja produktov – podnikateľovi patrí iba rozdiel. Tento zostatok si však na svoj slovenský bankový účet môže previesť kedykoľvek (resp. v závislosti od podmienok danej služby) – v celej sume či po čiastkach, rovnako si ho nemusí previesť nikdy a môže ho používať na podnikateľské nákupy v danej službe. Podobný princíp platí zhruba aj pre predaj v Google Play a určite aj v iných službách (pokojne ma doplňte).

Moja otázka opäť znie, či príjmy pripísané na takýchto virtuálnych účtoch, ktoré si podnikateľ – do konca daného “daňového” roka resp. nikdy – nepreviedol na slovenský bankový účet, vôbec priznáva a zdaňuje. Prípadne, či ich zdaňuje už v okamihu pripísania alebo až v roku, kedy ich previedol na bankový účet.

 

Finančná správa: zdaňujeme všetko, čo je predmetom dane

Ochotní metodici síce tak trochu priznali, že jednoznačný postup na účtovanie neexistuje a odpoveď mne osobne znie trochu neisto, ale ok: údajne musí SZČO priznať a zdaniť všetko, čo mu “pristálo” na akomkoľvek bankovom i nebankovom účte a je predmetom dane, resp. ide o príjem z podnikania. A to už v okamihu (resp. v roku) pripísania, nie až pri prevode do slovenskej banky. Tu je jej časť:

 

Účtovné predpisy osobitne neupravujú spôsob účtovania transakcií prostredníctvom systému PayPal, príp. Skrill (ďalej len „PayPal“). V účtovníctve sa pri použití systému platby cez systém PayPal postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v súlade s príslušnými postupmi účtovania. Účtovná jednotka účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, pričom každý účtovný prípad je potrebné doložiť účtovným dokladom. Účtovné prípady týkajúce sa transakcií na bankovom účte, tzn. aj príjem peňažných prostriedkov na bankový účet, sa účtujú na základe výpisu z príslušného bankového účtu.

Pri príjme peňažných prostriedkov na účet PayPal dochádza k zániku pohľadávky, ku ktorej sa príjem peňažných prostriedkov viaže a zároveň vzniká pohľadávka voči spoločnosti, ktorá poskytuje služby PayPal (na základe výpisu z PayPal účtu). Následne po prevode peňažných prostriedkov na bankový účet z konta PayPal sa zaúčtuje zánik pohľadávky voči spoločnosti, ktorá poskytuje služby PayPal (na základe výpisu z bankového účtu). Spôsob účtovania v prípade používania tzv. transakčných, resp. virtuálnych účtov je obdobný ako v prípade účtovania transakcií prostredníctvom systému PayPal.

Z poskytnutých informácií je možné konštatovať, že prijatie úhrady prostredníctvom systému PayPal, resp. na tzv. virtuálny, resp. transakčný účet daňovníka, za výkon činnosti, z ktorej príjmy patria medzi príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, napr. za poskytnutú službu odberateľovi, potom zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 1 alebo 2 ZDP tohto daňovníka je príjem dosiahnutý v čase zániku pohľadávky voči odberateľovi služby (napr. pripísaním úhrady k dobru), a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola takáto úhrada ďalej poukázaná, napr. na podnikateľský účet daňovníka.

 

Zrazená provízia: ráta sa medzi výdavky?

A chcel som si potvrdiť ešte jednu vec, ktorá je síce jasnejšia, ale často sa ma ňu pýtajú: na virtuálnych účtoch sa pripisuje hrubý príjem za predaj produktov (aplikácií, šablón a pod.), pričom si daná služba vždy strháva províziu. Majiteľovi účtu, tj podnikateľovi patrí iba rozdiel a iba s ním môže disponovať.

Ak je tento podnikateľ “paušalista”, tj uplatňuje si paušálne výdavky:

  • zdaňuje iba rozdiel medzi hrubým príjmom a províziou
  • alebo zdaňuje hrubý príjem bez odpočítania provízie?

Odpoveď: paušalista zdaňuje hrubý príjem. Provízia je výdavkom, no tento si neodpočíta, lebo si uplatňuje výdavky paušálne. Províziu si do reálnych výdavkov započíta iba podnikateľ s daňovou evidenciou alebo účtovníctvom.

Ak takýto daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, potom v súlade so znením § 6 ods. 10 ZDP je zdaniteľným príjmom tzv. „hrubý“ príjem za poskytnutie služby, t. j. bez zníženia o zrazenú províziu. Ak takýto daňovník uplatňuje preukázateľné výdavky, zdaniteľným príjmom je taktiež príjem neznížený o províziu, pričom odplata (provízia) za sprostredkovanie je daňovým výdavkom podľa § 17 ods. 19 ZDP pri dodržaní definície daňového výdavku, ktorá je uvedená tiež v základných pojmoch ZDP.

 

Ak bol pre Teba článok užitočný, zdieľaj ho svojim kolegom, priateľom či klientom

Ak máš so zdaňovaním virtuálnych príjmov praktické skúsenosti či iný názor, určite ho napíš do diskusie

Ilustr. foto: Flickr

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This