Daň z príjmov 2018: 5 nových daňových úľav. Užite si ich

Štát bude ďalej zvýhodňovať a dotovať kúpu vlastných nehnuteľností či kreativitu, nové online softvéry, vynálezy & patenty. A kúpeľníkov :) Zhruba o tomto je pár vybraných – a najzaujímavejších – daňových zvýhodnení platných od r. 2018. Prejdime si ich.

 

Nová nezdaniteľná časť na… kúpele

Ak v r. 2018 miniete na kúpeľnú starostlivosť a súvisiace služby na seba, manželku a jedno dieťa spolu 150 EUR, môžete si týchto 150 EUR v daňovom priznaní odpočítať ako jednu z ďalších nezdaniteľných častí: po nezdaniteľnej časti na seba/daňovníka, manžela/manželku, nezdaniteľných častiach na doplnkové dôchodkové sporenie. Presnejšie: 50 EUR na hlavy krát traja možní členovia rodiny. Po období oklieštovania nezdaniteľných častí – polmilionárska daň, nezdaniteľná časť na manželku len v určitých prípadoch, zrušenie nezdaniteľnej časti na účelové sporenie – nám vláda pridala takúto nesystémovú kuriozitu.

Navyše bude od r. 2018 možné technické zhodnotenie a opravy kúpeľných budov v sume za príslušný rok vyššej ako 10% vstupnej ceny príslušnej budovy odpísať rýchlejšie ako iné druhy budov – namiesto 40 rokov iba 6 rokov. Najprv som myslel, že je to vtip, ale nie je. V čase, keď zákon o dani z príjmov obsahuje neskutočné množstvo zákutí, výnimiek a špeciálnych režimov a prioritnou potrebou je jeho zjednodušenie, sa pridávajú nové výnimky a nesystémové úľavy pre jedno konkrétne vybrané odvetvie. Úradníci z Ministerstva sa asi kúpu celý tento rok.

 

Oslobodenie od dane z odplát za použitie nehmotného majetku

oslobodenie od dane z príjmov - SaaS softvér

Teraz 2 body pre zvýhodnenie (áno, “zvýhodnenie” znie presnejšie ako “podpora”) kreatívnejších a technologickejších odvetví:

Oslobodených od dane z príjmov je 50% z príjmov za použitie vynálezov chránených patentom, technických riešení chránených úžitkovým vzorom či dokonca aj softvéru. Rozumiem tomu tak, že v praxi môže ísť najčastejšie o SaaS softvér, tj “sofware as a service”, ktorý v súčasnosti vytláča nepružné krabicové a inštalované riešenia a keď jednoducho platíte mesačný poplatok za akúkoľvek užitočnú pomôcku na webe. V praxi (pre ilustráciu) napr. BaseCamp alebo MindMeister či slovenské Flowii alebo SuperFaktúra.

Ako to funguje?

 • uplatniť si ho môže iba právnická osoba – či už slovenská alebo zahraničná firma, podnikajúca v SR prostredníctvom tzv. stálej prevádzkárne
 • uplatniť si môže iba počas obdobia, kedy sa tieto vstupy odpisujú – logicky musí ísť teda o nehmotný odpisovaný majetok, teda musia byť do majetku aktivované náklady v sume 2 400 EUR a viac. Po skončení odpisovania už oslobodenie neplatí a do výnosov vstupuje celá suma
 • vstupy musia byť výsledkom výskumu a vývoja danej firmy
 • v prípade, ak daná firma časť nákladov na vývoj patentu/vzoru/softvéru outsourcovala (napr. na autorov či programátorov), oslobodenie sa kráti (a máme tu koeficient 😃 )
 • v prípade, ak firma “nazbierané” náklady aktivuje ako odpisovaný nehmotný majetok až po roku, v ktorom za použitie zinkasovala už prvé výnosy, oslobodenie sa kráti opäť (a tu je druhý koeficient, ktorý je potrebné použiť dokonca ešte pred tým prvým)
 • firma musí viesť podrobné kalkulácie a Finančná správa takéto firmy zverejní vrátane čísiel patentu, názvu úžitkového vzoru či názvu softvéru.

 

Oslobodenie od dane z tržieb za výrobky vyrobené prostredníctvom nehmotného majetku

Oslobodené od dane z príjmov sú aj tržby právnickej osoby za predané výrobky, ktoré vyrobila prostredníctvom vynálezov chránených patentom a technických riešení chránených úžitkovým vzorom. Nezdaňuje sa 50% z predajnej ceny mínus skutočné priame aj nepriame náklady na správu/výrobu/odbyt/marketing de facto v sumách “ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok” (niečo mi tá formulácia pripomína – áno, to nešťastné transferové oceňovanie).

Opäť len právnická osoba, opäť len počas rokov odpisovania príslušného nehmotného majetku, opäť krátime a – minimálne vzhľadom na uvedenú citáciu pri kalkuláciách cien – opäť aj podrobné kalkulácie plus publicita.

 

Supersuperodpočet nákladov na výskum a vývoj

Od r. 2015 si firmy z nákladov na výskum a vývoj mohli od základu dane odpočítať – ako bonusové zvýhodnenie v porovnaní s inými firmami a inými činnosťammi – ďalších a dodatočných 25%. Od r. 2018 to bude ďalších 100%. Jednoducho povedané: z projektov výskumu a vývoja (samozrejme zdokladovaných) je možné si odpočítať dvojnásobok nákladov v porovnaní s inými činnosťami a ich nákladmi.

 

Nový daňový bonus na úroky z hypoúveru

Daňový bonus na úroky z úveru na bývanie

Štátna bonifikácia úrokov z hypoúverov, vďaka ktorej si za “zlé peniaze” môžete na bývanie požičať za úrok blížiaci sa nule od nového roka končí. Ak aj vás spamujú urgentné správy finančných sprostredkovateľov o tom, aby ste si úver na bývanie vybavili do konca roka 2017, je to práve o tomto. Druhou stránkou mince je, že štát – pravdepodobne vzhľadom na “šikovnosť” niektorých jedincov, ktorí viacero bytov nepoužívali na vlastné bývanie, ale na štátom dotovaný biznis – bonifikáciu presúva do zákona o dani z príjmov. A to vo forme daňového bonusu. Za týchto podmienok:

 • daň z príjmov je možné znížiť o maximálne 50% zo sumy zaplatených úrokov na hypoúver ročne, maximálne do výšky 400 EUR
 • nárok vzniká na základe jednej zmluvy na 1 byt alebo 1 rodinný dom určený na bývanie. A daňový bonus môže byť vypočítaný maximálne zo sumy 50 000 EUR
 • daň je možné znižiť iba počas 5 po sebe idúcich rokov
 • daňovník-fyzická osoba / úverový dlžník musí mať ku dňu podania žiadosti o úver minimálne 18 a maximálne 35 rokov
 • jeho priemerný mesačný príjem musí byť maximálne 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok predchádzajúci uzavretiu zmluvy. Do tohto príjmy sa počítajú základy dane zo zamestnania, podnikania (vrátane príjmov z prenájmu a dokonca aj z licenčných odmien), ostatných príjmov (príležitostné činnosti či napr. príjem z predaja bytu), kapitálové príjmy a dokonca aj podiel na zisku, ktorý daňovník zdaňuje v daňovom priznaní (nie ten zdanený zrážkou)
 • ak je žiadateľov o úver / spoludlžníkov viac, nárok na daňový bonus vzniká len jednému z nich. No aj ten druhý však musí spĺňať podmienku veku aj príjmu.

A ako to bude prebiehať?

 • pozor, po daňovom bonuse na dieťa je už toto druhý daňový bonus v poradí – a uplatňujú sa skutočne v tomto poradí: najprv dieťa, potom byt
 • na rozdiel od nezdaniteľných častí neznižuje základ dane, ale samotnú daň
 • ak po odpočítaní oboch daňových bonusov vyjde záporná daň, štát – rovnako ako doteraz v prípade bonusu na dieťa – rozdiel vráti
 • štátnu úľavu bude možné si uplatniť iba v daňovom priznaní spätne za príslušný rok – teda najprv bude dlžník každý mesiac platiť splátku istiny+úrokov a v marci/júni daného roka mu štát časť z úrokov vráti späť.

Veselé Vianoce. Nabudúce pre zmenu o niekoľkých razantných škrtoch pre rok 2018: Daň z príjmov 2018: končia príležitostné príjmy aj daňová optimalizácia ako taká?

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This