Eseročky 2015: nové typy, obmedzenia, zákazy… a 1 EURO

Určite ste si už prečítali viacero analýz a názorov na pripravované zmeny pre eseročky od nového roka 2015. Ja som návrh novely Obchodného zákonníka preštudoval až teraz. Revolúcia sa nechystá len v daňových výdavkoch a odpisoch, ale aj v eseročkách, ich zakladaní a fungovaní či povedzme v pôžičkách medzi spoločníkmi a ich spoločnosťou. Ciele vlády sú možno pekné – zjednodušiť podnikanie pre startupy a zlikvidovať podvodníkov – opäť však udierajú do oči len komplikácie pre podnikateľov, ich právnikov a účtovníkov. Z podnikateľsko-daňového hľadiska ma zaujali tieto body a súvislosti:

Od januára 2015 budeme mať 2 typy eseročiek

 

Od januára 2015 bude každá eseročka spadať do jednej z dvoch kategórií:

 

 • eseročky so základným imaním nižším ako 25 000 EUR
 • eseročky so základným imaním 25 000 EUR a viac

Do jednej z uvedených kategórií spadne aj každá eseročka, ktorá už existuje v súčasnosti – a pribudne jej niekoľko povinností. Čítaj nižšie.

 

Eseročky so základným imaním nižším ako 25 000 EUR

 

Budú tu patriť aj nové typy eseročiek so základným imaním 1 EUR ako aj všetky ostatné (súčasné i budúce), ktorých základné imanie sa pohybuje od 2 EUR do 24 999 EUR – teda aj obrovské množstvo už fungujúcich firiem so základným imaním 5 000 EUR (minimálna zákonná výška základného imania platná v súčasnosti). Na rozdiel od tých druhých pre nich budú platiť tieto obmedzenia:

 • na všetkých obchodných dokumentoch budú musieť uvádzať výšku základného imania a rozsah splatenia – v tvare napr. “ZI 5 000 EUR, SP 5 000 EUR”. Pozor, obchodným dokumentom je faktúra, objednávka, cenová ponuka, zmluva, účtovný doklad a pod.
 • maximálny počet spoločníkov je
 • vyplatiť spoločníkom môžu len 3/4 čistého zisku – toto sa vzťahuje iba na eseročky so základným imaním nižším ako 5 000 EUR
 • rezervný fond tvoria do výšky 2 500 EUR – rezervný fond sa v účtovníctve eseročky tvorí (okrem iných pravidiel) maximálne do 10% sumy základného imania. V prípade eseročiek s nižším základným imaním sa tento limit bude počítať zo základného imania 25 000 EUR.
 • ak ich účtovná strata eseročky so základným imaním do 5 000 EUR dosiahne sumu vyššiu ako 2 500 EUR, resp. sa k tejto výške bude blížiť, je povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie – valné zhromaždenie sa štandardne zvoláva raz ročne práve kvôli schváleniu účtovnej závierku a účtovného hospodárskeho výsledku (zisk alebo strata). Podľa všetkého ho bude potrebné zvolať v priebehu roka aj viackrát – aspoň na papieri. Pre ostatné eseročky sa táto povinnosť vzťahuje od straty vo výške presahujúcej 1/3 základného imania.

 

Eseročky so základným imaním 25 000 EUR a viac

 

Vzťahujú sa ne plus mínus rovnaké podmienky ako pre všetky súčasné eseročky:

 • výšku a rozsah splatenia základného imania na obchodných dokumentoch neuvádzajú
 • maximálny počet spoločníkov je 50
 • vyplatiť spoločníkom je možné 100% čistého zisku – samozrejme v praxi sa z dôvodu vyhnutia plateniu zdravotných odvodov zisk (najmä v malých a jednoosobových eseročkách) nevypláca a spoločníci sa peniaze “zo svojej firmy” snažia vybrať inými spôsobmi
 • rezervný fond tvoria rovnako do absolútneho maxima 2 500 EUR – do rezervného fondu sa každoročne účtovne presúva časť čistého zisku; na rozdelenie či iné použitie tak ostane menej
 • povinnosť zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie platí od účtovnej straty v sume 1/3 základného imania

 

No a pár noviniek, ktoré sa vzťahujú na všetky eseročky:

 

Založí sa register diskvalifikácií

 

resp. vylúčených osôb z funkcií štatutárov a členov orgánov právnických osôb – podkladom pre diskvalifikáciu bude buď zákaz činnosti (rozhodnutie súdu vydané v trestnom konaní) alebo porušenie povinnosti podať návrh na konkurz (rozhodnutie súdu vydané v konkurznom konaní). Rozhodnutie o vylúčení znamená skončenie činnosti v orgánoch všetkých právnických osôb.

 

Kríza

 

Zavádza sa nový pojem: “kríza”. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. V úpadku sa firma nachádza, ak je platobne neschopná alebo predĺžená (pojmy zo zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Úpadok jej hrozí, ak pomer vlastného imania a záväzkov je 4 ku 10 a viac – tento pomer platí len pre rok 2015, pre rok 2016 platí 6 ku 10 a od roku 2017 a neskôr sa bude posudzovať pomer 8 ku 10. V kríze môžu podľa týchto pravidiel byť len eseročky, akciové spoločnosti a komanditné spoločnosti, ktorých komplementári sú právnické osoby.

 

Pôžičky spoločníkom eseročky v kríze nemožno vrátiť

 

Pôžičky a úvery spoločníkov vlastnej eseročke a iné podobné vzťahy (ide najmä o spriaznené osoby s priamym či nepriamym podielom vyšším ako 20% ako aj o tichých spoločníkov) sú síce z vonkajšieho hľadiska cudzími zdrojmi financovania firmy, no de facto ide o zdroje vnútorné, ktoré by mali tvoriť súčasť vlastného imania a nie existovať vo forme záväzkov firmy. Z tohto pohľadu by teda mali byť záväzkami podriadenými a v prípade likvidácie firmy sa vysporiadať ako posledné – teda rovnako ako sú podriadenými záväzky voči spoločníkom z titulu vkladu, ktoré sa pri zániku firmy vysporiadavajú z likvidačného zostatku. Z tohto novela vychádza a takéto pôžičky jednoznačne pomenúva ako “plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje”. V kríze takéto záväzky nemožno vrátiť (a ani napr. započítať) – jednoducho majú prednosť cudzie zdroje a cudzí veritelia, až po nich nasleduje splatenie takýchto pôžičiek spoločníkom a spriazneným osobám (okrem niektorých výnimočných situácií). Prípadne vyplatené pôžičky napriek tomuto zákazu sa musia vrátiť, za takýto prehrešok zodpovedá pred spoločnosťou štatutár – ak tomu dobre rozumiem, pri jednoosobových eseročkách pravdepodobne nehrozí žiaden problém či zákonná sankcia.

 

Obmedzenie pôžičiek a iných plnení medzi spoločníkom a firmou

 

Pôžičku alebo iné podobné plnenie môže spoločník resp. iná spriaznená osoba firme poskytnúť iba bezhotovostne a za obvyklých obchodných podmienok – teda za trhový úrok resp. inú trhovú cenu. Plnenie, ktoré poskytne firma spoločníkovi (teda naopak), je za určitých okolností považované za “vrátenie vkladu” – ktoré je zakázané. Ak tomu dobre rozumiem, slušne sa takto obmedzujú pôžičky medzi spoločníkom a jeho firmou, ktoré sú v súčasnosti častou možnosťou “vyberania peňazí” z vlastnej firmy. Rovnako bude potrebné fakturovať služby medzi živnostníkom a “jeho” eseročkou za trhové ceny. Aké sankcie môže pri takomto konaní uložiť firme štát (teda nie daná firma), mne ako neprávnikovi jasné nie je. Trest však určite príde z druhej strany – jednou z noviniek v oblasti dane z príjmov pre rok 2015 je práve transferové oceňovanie tvmedzi “závislými osobami” v SR: akýkoľvek vzťah medzi fyzickou osobou a jeho firmou musí byť uskutočnený za trhové ceny, v opačnom prípade netrhový rozdiel daňový úrad rád dodaní.

 

Toto všetko priniesla ďalšia etapa štátneho “boja proti daňovým podvodom”. Cieľ je to pekný, rovnako ako podpora startupov. Prichádzajú však nové obmedzenia (áno, zas), ktoré podnikatelia potrebujú najmenej. Už teraz si mnohí do nového roka prajeme veľa trpezlivosti a pevných nervov…:)

 

Aktualizácia 10.12.2014: zákon neprešiel

 

Pri novelách jednofarebnej vlády sme zvyknutí na hladký priebeh, no stalo sa, čo nik nečakal. Prezident novelu vrátil, poslanci ju plánovali schváliť bezo zmien, no akosi im to nevyšlo. Všetky vyššieuvedené zmeny – vrátane kategorizácie eseročiek, 1-eurových eseročiek a spomenutých obmedzení – teda od januára 2015 naisto neprídu.

 O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This