Počítajú sa do obratu platiteľa DPH aj prijaté zálohy?

Slovenský podnikateľský subjekt, ktorý za 12 po sebe idúcich mesiacov dosiahne obrat 49 790 EUR, je povinný sa registrovať za platiteľa DPH. Na mysli mám “plnohodnotného” platiteľa DPH, ktorý vo všeobecnosti platí DPH zo svojich dodávok a zároveň má právo na odpočítanie DPH “na vstupe”. Čo znamená pojem “obrat”, definuje zákon o DPH pomerne vágne – pre hlbšie pochopenie tohto inak dôležitého termínu je treba hľadať v histórii prípadne na iných miestach zákona. A častou otázkou z praxe je: počíta sa do obratu aj prijatá záloha/preddavok?

 

Pán Jozef začal ako živnostník podnikať od januára 2014. Za mesiace január až júl 2014 predal:

  • tovar v hodnote 42 000 EUR – tovar vyfakturoval a zákazníci mu všetko zaplatili
  • zároveň prijal preddavok na dodávku za 10 000 EUR – tovar však ešte nedodal, dodá ho až po zhotovení v októbri 2014

Suma 52 000 EUR už prevyšuje zákonný limit 49 790 EUR. Pán Jozef stojí teda pred otázkou, či sa má za platiteľa DPH zaregistrovať už teraz v auguste 2014 alebo až na jeseň, keď definitívne predá tovar za sumu 52 000 EUR. 

 

Čo sa teda do obratu jednoznačne počíta?

 

SZČO s jednoduchým účtovníctvom, daňovou evidenciou alebo evidenciou pre paušálne výdavky – počítajú do obratu “príjmy”. Teda reálne zinkasované sumy – na bankový účet či v hotovosti.

Obchodné spoločnosti a iné firmy účtujúce v podvojnom účtovníctve (teda aj niektoré SZČO) – počítajú do obratu “výnosy”. Teda vyfakturované plnenia, bez ohľadu na to, či ich odberateľ uhradil alebo nie. Áno a bohužiaľ: ak máte eseročku, resp. vediete podvojné účtovníctvo, v podstate zdaňujete faktúry a sumy, ktoré Vám nemusí nikto zaplatiť. A nielen daňou z príjmou, ale aj DPHčkou.

(uvedené presnejšie definuje usmernenie ešte z roku 2004, tj roku, v ktorom z dôvodu vstupu SR do EÚ začal platiť aktuálny zákon o DPH – ide o usmernenie MF/12 860/2004-73 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 13/2004)

A čo zálohy?

 

Ani v zákone ani v usmernení sa pravidlo, či sa prijatá záloha do obratu počíta alebo nie, nenachádza. Pátrať treba inde:

 

Obchodné spoločnosti a iné firmy účtujúce v podvojnom účtovníctve – prijatá záloha sa v podvojnom účtovníctve neúčtuje ako výnos; výnosom sa stáva až neskôr, po splnení dodávky. Ak je teda preddavok správne zaúčtovaný na účet preddavkov, nie je výnosom a do obratu na účely registrácie pre DPH nevstupuje.

SZČO s jednoduchým účtovníctvom, daňovou evidenciou alebo evidenciou pre paušálne výdavky – to, či sa prijaté preddavky považujú za príjem (a teda zdaňujú), nie je bohužiaľ ani v zákone o dani z príjmov či v účtovných predpisoch jednoznačne napísané. Vyplýva to však z pravidla, platného do roku 2008, podľa ktorého sa preddavky (nielen prijaté, ale aj poskytnuté) zdaňovali až po definitívnom dodaní – toto pravidlo zo zákona vypadlo a oficiálny výklad znie, že prijaté preddavky sa považujú za príjem a poskytnuté preddavky za výdavok. Prijaté preddavky teda do obratu vstupujú. Ide samozrejme o reálne zinkasované sumy – vystavené odberateľské zálohové faktúry, ktoré odberateľ nezaplatil, sú irelevantné.

 

Pán Jozef je teda povinný sa zaregistrovať za plnohodnotného platiteľa DPH – a to do 20. augusta 2014 (teda do 20-eho dňa po mesiaci, v ktorom dosiahol zákonný obrat). Ak by podnikal prostredníctvom eseročky, tak by bol povinný o registráciu žiadať až v novembri 2014.

 

Pán Jozef podniká v rámci SR. Ak by tovar či služby dodával do krajín EÚ resp. mimo EÚ, počítal by svoj povinný obrat iným spôsobom. O tom niekedy inokedy.

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This