Zostavovanie, schvaľovanie a ukladanie účtovnej závierky v rokoch 2012 aj 2013

V týchto dňoch právnické osoby majú už účtovnú závierku skompletizovanú alebo ju ešte kompletizujú. Okolo povinností, čo s uzávierkou ďalej, vládne podľa mňa slušný legislatívny neporiadok, keď termíny musíte hľadať minimálne v troch predpisoch. Pokúsil som sa teda zosumarizovať harmonogram zostavovania, schvaľovania a ukladanie účtovnej závierky pre eseročky.

Účtovná závierka 2011 a termíny ešte pre r. 2012

 

 

  • zostavenie účtovnej závierky (ÚZ) ekonómom alebo účtovníkom – do 30. júna nasledujúceho roka. Za r. 2011 do 30. júna 2012.

 

  • predloženie ÚZ na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti – do 30. júna nasledujúceho roka. Za r. 2011 do 30. júna 2012.

 

  • schválenie ÚZ – termín na schválenie neukladá Obchodný zákonník ani Zákon o účtovníctve a pokiaľ viem, ani žiadny iný zákon. Valné zhromaždenie by malo v zmysle Obchodného zákonníka zasadať minimálne 1 x ročne, takže podľa niektorých autorov musí byť závierka schválená do 31. decembra nasledujúceho roka. Za r. 2011 do 31.12.2012. Hoci podľa mojej logiky to môže byť až do júna ďalšieho roku – do 30. júna 2013.

 

  • predloženie ÚZ do zbierky listín obchodného registra – ak valné zhromaždenie účtovnú závierku schváli, tak do obchodného registra sa schválená účtovná závierka ukladá  do 30 dní od jej schválenia. Čo môže byť najneskôr do 30. júla. Ak valné zhromaždenie uzávierku neschváli ani do 3 mesiacov od predloženia, ukladá sa neschválená účtovná závierka a to do 30 dní po uplynutí týchto 3 mesiacov. Čo môže byť najneskôr do 30. októbra.

 

Myslím, že vzhľadom na rôzne termíny rôznych povinností v rôznych zákonoch a “nespoluprácu” týchto zákonov sa neodbornej verejnosti – teda najmä spoločníkom eseročiek – zbytočne pletú jednotlivé oblasti. Ide najmä o pojmy “daňové priznanie” a “účtovná závierka”, pričom podnikatelia ten prvý poznajú ako povinné tlačivo a o obsahu toho druhého príliš netušia. Zákon o dani z príjmov hovorí len o daňovom priznaní, pričom účtovnú závierku spomína len ako povinnú prílohu. Obchodný zákonník a zákon o účtovníctve zas pojem “daňové priznanie” nepoznajú vôbec ani ho neriešia.

 

Účtovníctvo a daň z príjmov sú skrátka dve odlišné sústavy, ktoré majú rozdielny cieľ, pravidlá a zákony. Či je to v poriadku, je pekná výzva na polemiku, no niekedy neskôr sa pokúsim vysvetliť aspoň základné rozdiely a súvislosti.

 

Účtovná závierka sa od r. 2013 ukladá do registra účtovných závierok

 

Od r. 2013 ukladajú všetky právnické osoby účtovnú závierku do novovzniknutého registra účtovných závierok. Ten bude spravovať daňový úrad, čiže spolu s daňovým priznaním odovzdáme uzávierku už iba raz. Daňový úrad ju uloží do spomínaného registra účtovných závierok a zároveň aj do zbierky listín obchodného registra. Akurát si myslím, že zákony opäť nie sú zosúladené, najmä z hľadiska termínov.

 

Zákon o dani z príjmov znení od 1.1.2013 v § 49 ods. 11 totiž hovorí :

 

„(11) Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku1) ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu.1)“.

 

A spomínaný osobitný predpis, teda zákon o účtovníctve v znení od 1.1.2013 zas:

 

23c ods. 3:
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This