Príjem z predaja bytu získaného dedením a daňové priznanie

Pán Juraj, nepodnikateľ a starobný dôchodca zdedil v r. 2011 spolu so svojimi dvoma súrodencami byt. Cena bytu, uvedená v osvedčení o dedičstve bola vo výške 18 000 EUR a spoluvlastnícky podiel pána Juraja bol presne tretinový – čiže v hodnote 6 000 EUR.

Súrodenci sa dohodli na vysporiadaní formou predaja svojho podielu jednému z nich. Ten dvom ďalším súrodencom vyplatil dohodnutú kúpnu cenu – teda 2 krát po 5 000 EUR. Pán Juraj prijal úhradu tejto sumy na svoj bankový účet 10. decembra 2011.

Ako zdaniť príjem z predaja bytu?

 

Príjem z predaja bytu patrí medzi ostatné príjmy – teda príjmy upravené v § 8 zákona o dani z príjmov. Konkrétne ide o príjmy z prevodu nehnuteľností – § 8 písm. 1 b). Príjmom daňovníka je suma 5 000 EUR, teda príjem je jasný.

 

Čo s výdavkami?

 

Zásady:

 

  • príjem z predaja bytu je možné odpočítať výdavky (§ 8 ods. 2)
  • výdavkom môž e byť akýkoľvek výdavok na nadobudnutie i predaj bytu.
  • výdavkom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním je ich obstarávacia cena – tá môže byť zistená buď z osvedčenia o dedičstve (ktoré pri každom dedičskom konaní existuje) alebo zo znaleckého posudku (ktorý na tieto či iné účely je  možné dať vypracovať)
  • ďalšie možné výdavky: vý davky na opravu a údržbu a technické zhodnotenie, výdavky na vypracovanie znaleckého posudku, výdavky na prípadný predaj (provízia realitnej kancelárii, inzerát a pod.)
  • pri všetkých ostatných príjmov z § 8 – teda aj pri príjmoch z prevodu nehnuteľností – nie je možné dosiahnuť stratu. Inými slovami, výdavky je možné uplatniť len do výšky príjmov (§ 8 ods 2)
  • príjem z predaja nehnuteľnosti sa zahrnie do základu dane v roku, v ktorom došlo predaju – bez ohľadu na to, v ktorom roku došlo na nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti kupujúcim (§ 8 ods 4)

 

Výpočet dane v prípade pána Juraja

 

Príjem 5 000 EUR

Výdavok na obstaranie bytu, tj jeho podiel na obstarávacej cene nehnuteľnosti z osvedčenia o dedičstve 6 000 EUR

výdavok na vypracovanie znaleckého posudku 100 EUR

Výdavky spolu = 6 000 + 100 = 6 100 EUR

Základ dane = 5 000 – 6 100 = 0 EUR

Daň z príjmov 0 EUR

 

Pán Juraj teda predal byt za nižšiu cenu, než boli výdavky na jeho nadobudnutie. Daňový základ v tomto prípade záporný byť nemôže, preto je nulový, rovnako ako daň z príjmov. Pán Juraj však za rok 2011 musí podať daňové priznanie (presiahol hranicu príjmu, od ktorej sa priznanie podáva), v ktorom tento výpočet uvedie.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This