Bonzácky paragraf resp. oznamovacia povinnosť v r. 2012 po novom

Každoročná povinnosť firiem oznamovať hotovostné platby nezaevidované v registračnej pokladnici sa v r. 2012 presunul zo zákona o správe daní do novelizovaného zákona o dani z príjmov. Zmenili sa i niektoré parametre:
 • hranica 3 319,39 EUR sa posúva na 5 000 EUR
 • dátum 30.január sa mení na termínmi nabitý 31. marec

Čo treba daňovému úradu po novom oznámiť

 • výšku úhrady
 • dátum úhrady
 • dôvod úhrady (úhrada faktúry, priama úhrada za kúpu tovaru či služby a pod.)
 • meno, priezvisko, titul, obchodné meno, trvalý pobyt, miesto podnikania, DIČ danej fyzickej osoby
 • meno, priezvisko, titul, obchodné meno, trvalý pobyt, miesto podnikania, DIČ firmy, ktorá úhrady uskutočnila – teda vás ako oznamovateľa

 

Čoho sa oznamovacia povinnosť netýka:

 • úhrad prostredníctvom bankového účtu
 • úhrad prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice
 • príjmov, ktoré sa nezdaňujú – napr. vrátenie pôžičky
 • úhrad, z ktorého firma zrazila daň (zrážkou alebo preddavkom)

 

Oznamovanie sa samozrejme vzťahuje na platby, ktoré boli v r. 2011 uskutočnené. Teda fyzicky vyplatené. Platby, ktoré sa r. 2011 síce týkajú, no uhradené však boli až v r. 2012, oznamujeme až v ďalšom roku – teda v tomto prípade v r. 2013.  Ide o zladenie klasického nesúladu medzi evidovaním príjmov fyzických osôb a podvojným účtovníctvom právnických osôb.

 

Pozor: podľa nových pravidiel sa postupuje už v tomto roku. Čiže za r. 2011 oznamujeme nie 30.1.2012, ale až 31.marca 2012. 

Bonzácky paragraf v novom šate:

㤠49a

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

(8) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti,136d) z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká  oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo  právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady. Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie.

Novinky v zákonoch, súvislosti a zaujímavé tipy o financiách – ubezpeč sa, že Ti žiaden nový článok neunikne

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This